10 Δεκ. 2016

Secret garden / Μυστικός κήπος

The shell of my soul was disrupted and created internal tensions, strong, which triggered continuous processes of searching for space to reposition things. The tectonic turmoil resulted, formed inconspicuous, life-giving inner pockets. There, I cultivate hybrids of my fleeting subjectivity.

Ανατάχθηκε το περίβλημα της ψυχής μου και δημιούργησε εσωτερικές τάσεις, ισχυρές, που ενεργοποίησαν συνεχείς διεργασίες αναζήτησης χώρου επανατοποθέτησης των πραγμάτων. Οι συνθήκες τεκτονικής αναταραχής που προέκυψαν διαμορφώνουν δυσδιάκριτους, ζωογόνους εσωτερικούς θύλακες. Εκεί καλλιεργώ τα υβρίδια της εφήμερης υποκειμενικότητάς μου.