Παιχνίδια φωτός

Without direct exposure το sunlight Χωρίς άμεση έκθεση στο ηλιακό φως

Letting sunlight come in from the down side - A close up Αφήνοντας το φως του ήλιου να περάσει στο κάτω μέρος του έργου - Κοντινό πλάνο

The upper part Το πάνω τμήμα του έργου

The middle part Το μεσαίο τμήμα του έργου

Detail of the upper part naturally lighted Λεπτομέρεια του πάνω τμήματος φυσικά φωτισμένο

Allowing the light to pass through half of the artwork Επιτρέποντας στο φως να περάσει μόνο απ' το μισό μέρος του έργου

Detail of the left side Λεπτομέρεια του αριστερού τμήματος

The picture of the project naturally lit angled and protected from direct sunlight. Η εικόνα του έργου φωτισμένο φυσικά υπό γωνία και προστατευμένο απ' την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

The uniqueness of the glass and the light playing around on the different alignments and types of engraving, in a capture attempt, through the shooting of one of my projects. Nothing compares to the actual sight of the observation in person during the day and with different lighting, natural or artificial. Nevertheless, I hope you can get an idea of what my art is all about.

The "Ferryman" is one of my first artworks on glass, engraved only from the back side giving the sense of volume in its lines.

--------------------------------------------------------------

Η μοναδικότητα του γυαλιού και τα παιχνιδίσματα του φωτός πάνω στις διαφορετικές χαράξεις, σε μια προσπάθεια αποτύπωσης, μέσω της φωτογράφισης ενός από τα έργα μου. Τίποτα δε συγκρίνεται με το πραγματικό θέαμα που προσφέρει η δια ζώσης παρατήρηση κατά τη διάρκεια της ημέρας και με διαφορετικούς φωτισμούς, φυσικούς ή τεχνητούς, ωστόσο μπορεί κάποιος να αντιληφθεί περίπου περί τίνος πρόκειται. 

Ο "Πορθμέας" έιναι ένα από τα πρώτα μου έργα σε γυαλί, χαραγμένο από την πίσω πλευρά μόνο, δίνοντας την αίσθηση του όγκου των γραμμών του.